Toon menu

Privacyverklaring

Privacy en cookies

Stichting Bouwcultuurfonds Friesland vindt uw privacy belangrijk. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, alsmede overige (inter)nationale toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken en beschermen.

Stichting Bouwcultuurfonds Friesland behoudt zich het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Bekijk daarom regelmatig dit gedeelte van onze website.

Contactgegevens

Verwerkingsverantwoordelijke is Stichting Bouwcultuurfonds Friesland. De contactgegevens van Stichting Bouwcultuurfonds Friesland staan op de contactpagina van deze site vermeld.

Doeleinden verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens

Stichting Bouwcultuurfonds Friesland verwerkt persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is in het kader van de (uitvoering van haar) dienstverlening en wanneer dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

U kunt uw persoonsgegevens via de website opgeven wanneer u een aanvraag bij ons indient of informatie bij ons opvraagt. Wanneer u ons een e-mail stuurt, gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend om te reageren op de inhoud van uw e-mail. In beide gevallen zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor u deze hebt opgegeven.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of u ons daar uitdrukkelijk om heeft verzocht of uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Als wij op basis van uw toestemming gegevens verwerken, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Rechtsgronden voor gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend op basis van één of meerdere van de volgende rechtsgronden:

  • uw toestemming;
  • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • noodzakelijk om vitale belangen te beschermen;
  • noodzakelijk voor vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
  • noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt, tenzij het langer bewaren van de persoonsgegevens op grond van wet- of regelgeving verplicht is

Uw rechten

U heeft het recht Stichting Bouwcultuurfonds Friesland te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u recht op dataportabiliteit (gegevensoverdraagbaarheid).

Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang of op basis van noodzaak voor vervulling van een taak van algemeen belang, heeft u het recht tegen de verwerking bezwaar te maken.

Voor een dergelijk verzoek kunt u contact opnemen met ons secretariaat, via de op deze site vermelde contactgegevens. Na ontvangst van het verzoek zal beoordeeld worden op basis van de geldende wet- en regelgeving of en in hoeverre aan het verzoek kan worden voldaan. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, verzoeken wij dit eveneens te melden aan ons via bovenstaande contactgegevens. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Stichting Bouwcultuurfonds Friesland realiseert zich dat uw persoonsgegevens waardevol zijn. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarbij hanteren wij algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Personen die namens Stichting Bouwcultuurfonds Friesland toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels - gehouden tot geheimhouding.

Cookies

Stichting Bouwcultuurfonds Friesland respecteert uw privacy en maakt op deze website uitsluitend gebruik van functionele cookies. De functionele cookies zorgen voor een correcte werking van de website.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy- en cookiebeleid kunt u contact opnemen via de op deze site vermelde contactgegevens.