Toon menu

Stichting Bouwcultuurfonds Friesland

Stichting Bouwcultuurfonds is opgericht op 31 augustus 1989 en is gevestigd in Leeuwarden.

De stichting bevordert het behoud van bouwkundige monumentale gebouwen in Fryslân en levert daarmee een bijdrage aan het zekerstellen van het culturele erfgoed voor toekomstige generaties. Het betreft in hoofdzaak rijksmonumenten en door de provincie en gemeenten aangewezen beeldbepalende gebouwen.

De stichting kent een Raad van Advies bestaande uit personen die beschikken over een grote kennis van monumentale gebouwen. Zij zijn overtuigd van het nut het culturele erfgoed voor toekomstige generaties te behouden.

De Raad van Advies bespreekt de binnengekomen aanvragen voor subsidie en adviseert het bestuur. Het bestuur neemt de adviezen als regel over en besluit vervolgens over het al dan niet toekennen van een bijdrage voor de restauratie dan wel de instandhouding van de gebouwen.

De tweede belangrijke taak van de stichting is het bevorderen van de bouwcultuur en alles wat daarmee verband houdt. Een voorbeeld daarvan is het bijhouden van een omvangrijk archief van de projecten waarbij de stichting betrokken is geweest en het beschikbaar stellen van dit archief aan belangstellenden. Ook stimuleert de stichting leerlingplaatsen bij onderhoud en restauratie.

De stichting vierde in 2019 haar 30-jarig bestaan.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • de heer drs. A.A.M. Brok, voorzitter
  • de heer mr. D.A. Westra, secretaris
  • de heer mr. W. van den Berg, penningmeester
  • mevrouw dr. ing. A.T.E. van der Laan-Meijer, lid
  • de heer ing. H. Dedden, lid